Regulamin 2. Konferencji

Regulamin 2. Krajowej Konferencji Scientix „Dobre praktyki STEM”

Postanowienia ogólne

§1

 1. Organizatorem 2. Krajowej Konferencji Scientix, zwanej dalej « Konferencją », jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Janusza 64, zwany dalej « Organizatorem ».
 2. Współorganizatorem Konferencji jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, zwany dalej « Ośrodkiem ».
 3. Konferencja organizowana jest w ramach projektu Scientix 3, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu Horyzont 2020 i koordynowanego przez European Schoolnet.

§2

 1. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2018 r. w salach szkoleniowych Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie.
 2. Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z całej Polski. W Konferencji wezmą udział również realizatorzy projektów z zakresu STEM oraz przedstawiciele European Schoolnet.
 3. Głównym celem Konferencji jest praktyczna prezentacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także integracja środowiska nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
 4. Komunikaty i informacje dotyczące Konferencji są publikowane na stronie internetowej Konferencji http://scientix.pl/2-konferencja-scientix-2018/

Warunki uczestnictwa

§3

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:

1) poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem strony internetowej Konferencji;

2) akceptacja zgłoszenia przez Organizatora w formie potwierdzenia przesłanego na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany w formularzu zgłoszeniowym;

 1. Pierwszeństwo w udziale w Konferencji mają czynni zawodowo nauczyciele. Pozostałe osoby będą przyjmowane w miarę dostępności miejsc.

 §4

 1. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, bez powiadomienia o tym Organizatora najpóźniej do 20 listopada 2018 r. uczestnik zostanie obciążony kosztami związanymi z jego planowanym udziałem w Konferencji w wysokości 200,00 zł.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji możliwa jest wymiana Uczestnika na inną osobę bez ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 2. W takim przypadku dane nowego Uczestnika muszą zostać przesłane do Organizatora pocztą elektroniczną na adres scientix@igf.edu.pl i potwierdzone przez wiadomość zwrotną.

§5

 1. Liczba miejsc dla Uczestników Konferencji jest ograniczona ze względu na pojemność sal dostępnych w Ośrodku. Planowana liczba uczestników to 100 osób.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone w chwili wyczerpania puli dostępnych miejsc, nie później niż 12 listopada 2018 r.

 §6

 1. Liczba miejsc na poszczególne warsztaty jest ograniczona.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia Uczestnika na inne warsztaty w przypadku wyczerpania limitu miejsc.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warsztatów w przypadku małego zainteresowania daną tematyką.

§7

 1. Organizator zapewnia posiłki (kolację w pierwszym dniu Konferencji oraz obiad w drugim dniu Konferencji) oraz przerwy kawowe Uczestnikom Konferencji.
 2. Dla Uczestników z spoza Warszawy, którzy którzy zostaną zakwalifikowani jako prezenterzy na sesji „Giełda pomysłów i dobrych praktyk”, istnieje możliwość bezpłatnego zakwaterowania w pokojach dwuosobowych w hotelu niedaleko miejsca Konferencji z 23 na 24 listopada 2018 r. Osoby zainteresowane taką możliwością będą mogły zaznaczyć to w zgłoszeniu. Uczestnicy mają możliwość wskazania w zgłoszeniu imienia i nazwiska innego uczestnika konferencji, jako osoby sugerowanej do zakwaterowania w tym samym pokoju. W przypadku, gdy dane drugiej osoby do pokoju nie zostaną podane, zostanie ona wskazana przez Organizatora. Organizator nie gwarantuje, że zakwaterowanie będzie zgodne z przesłaną sugestią.
 3. Liczba miejsc w Hotelu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po wcześniejszym potwierdzeniu noclegu, Uczestnik zostanie obciążony kosztami noclegu w wysokości wynikającej z faktycznych kosztów rezerwacji poniesionych przez Organizatora.

§8

 1. Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych i informacyjnych, w szczególności publikowanie w Internecie zdjęć i filmów wykonanych podczas Konferencji.
 3. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wyrażonych zgód i wykorzystania wyżej wymienionych materiałów.

Dane osobowe

§9

 1. Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Uczestnika danych osobowych przez Administratora danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak konieczne do ukończenia procedury rejestracyjnej i do udziału w Konferencji.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu organizacji Konferencji, komunikacji z Uczestnikami, przygotowania certyfikatów uczestnictwa oraz prowadzenia statystyk projektu Scientix 3.
 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie Regulaminu, jest Instytut Geofizyki PAN, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (U. 2018 poz. 1000) oraz RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.).
 2. Uczestnikowi przysługują prawa, o których mowa w ww. Ustawie, w tym w szczególności prawo do wglądu do danych osobowych, które jej dotyczą w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 3. Dane osobowe Uczestników nie będą ujawniane osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, w których takie ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa.

Przebieg konferencji

§10

 1. Szczegółowy program Konferencji jest dostępny na stronie internetowej:http://scientix.pl/program-2-konferencji/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.

Postanowienia końcowe

§11

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych, w tym m.in. adresów mailowych przesłanych Organizatorowi w celach związanych z organizacją Konferencji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w szczególności danych kontaktowych.