Regulamin

Regulamin Krajowej Konferencji Scientix „Nauki ścisłe na luzie”

dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

 

Postanowienia ogólne

§1

 1. Organizatorem Krajowej Konferencji Scientix, zwanej dalej « Konferencją », jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Janusza 64, zwany dalej « Organizatorem ».
 2. Współorganizatorem Konfrencji jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, zwany dalej « Ośrodkiem ».
 3. Konferencja organizowana jest w ramach projektu Scientix 2, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej
  w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) i koordynowanego przez European Schoolnet.
 4. Konferencja odbędzie się pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

§2

 1. Konferencja odbędzie się w dniach 8 – 9 października 2015 w salach szkoleniowych Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie.
 2. Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z całej Polski. W Konferencji wezmą udział również realizatorzy projektów z zakresu STEM oraz przedstawiciele European Schoolnet.
 3. Głównym celem Konferencji jest praktyczna prezentacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także integracja środowiska nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
 4. Komunikaty i informacje dotyczące Konferencji są publikowane na stronie internetowej Konferencji http://scientix.pl/konferencja/

Warunki uczestnictwa

§3

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:

1) poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem strony internetowej Konferencji ;

2) akceptacja zgłoszenia przez Organizatora w formie potwierdzenia przesłanego na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany w formularzu zgłoszeniowym ;

 1. Pierwszeństwo w udziale w Konferencji mają czynni zawodowo nauczyciele. Pozostałe osoby będą przyjmowane w miarę dostępności miejsc.

 §4

 1. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, bez powiadomienia o tym Organizatora najpóźniej do 5 października 2015 r. Uczestnik zostanie obciążony kosztami związanymi z jego planowanym udziałem w Konferencji w wysokości 200,00 zł.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji możliwa jest wymiana Uczestnika na inną osobę bez ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 2. W takim przypadku dane nowego Uczestnika muszą zostać przesłane do Organizatora pocztą elektroniczną na adres scientix@igf.edu.pl i potwierdzone przez wiadomość zwrotną.

§5

 1. Liczba miejsc dla Uczestników Konferencji jest ograniczona ze względu na pojemność sal dostępnych w Ośrodku. Planowana liczba uczestników to 120-150 osób.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone w chwili wyczerpania puli dostępnych miejsc, nie później niż 4 października 2015 r.

 §6

 1. Liczba miejsc na poszczególne warsztaty oraz na wycieczkę jest ograniczona.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia Uczestnika na inne warsztaty w przypadku wyczerpania limitu miejsc.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warsztatów w przypadku małego zainteresowania daną tematyką.

§7

 1. Udział w wycieczce do Filtrów Warszawskich będzie możliwy wyłącznie po podaniu w formularzu zgłoszeniowym numeru dokumentu ze zdjęciem, który będzie okazany przy wejściu na teren Filtrów w dniu wycieczki.
 2. Liczba miejsc na wycieczce wynosi 25 ze zwgledu na przepisy obowiązujące na terenie Filtrów.

§8

 1. Organizator zapewnia posiłki Uczestnikom Konferencji (obiad i kolację w pierwszym dniu Konferencji oraz obiad w drugim dniu Konferencji).
 2. Dla Uczestników z miejscowości oddalonych co najmniej 50 km od Warszawy istnieje możliwość bezpłatnego zakwaterowania w pokojach dwuosobowych w Hotelu Nauczycielskim przy ul. Rzymowskiego w Warszawie z 8 na 9 października. Osoby zainteresowane taką możliwością będą mogły zaznaczyć to w zgłoszeniu. Uczestnicy mają możliwość wskazania w zgłoszeniu imienia i nazwiska innego uczestnika konferencji, jako osoby sugerowanej do zakwaterowania w tym samym pokoju. W przypadku, gdy dane drugiej osoby do pokoju nie zostaną podane, zostanie ona wskazana przez Organizatora. Organizator nie gwarantuje, że zakwaterowanie będzie zgodne z przesłaną sugestią.
 3. Liczba miejsc w Hotelu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

§9

 1. Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych i informacyjnych, w szczególności publikowanie w Internecie zdjęć i filmów wykonanych podczas Konferencji.
 3. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wyrażonych zgód i wykorzystania wyżej wymienionych materiałów.

Przebieg konferencji

§10

 1. Szczegółowy program Konferencji jest dostępny na stronie internetowej: http://scientix.pl/program-konferencji/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.

Postanowienia końcowe

§11

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych, w tym m.in. adresów mailowych przesłanych Organizatorowi w celach związanych z organizacją Konferencji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w szczególności danych kontaktowych.

 

Do pobrania: Regulamin_Konferencji_Scientix

One Responseso far.